Kjøp- og Salgsbetingelser for Hotel 1904
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
 
1. Avtalen:
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
 
2. Partene:

Selger er Hotel 1904 AS. Adresse Løvenvoldgata 8, 6002 Ålesund. Epost: post@1904.no Tel: +47 701 57 700 Org nr: NO 921 331 185 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
 
3. Pris:
Alle priser på vår nettside er oppgitt inkl. mva., men eks. frakt. Du kan velge å hake bort "inkl.mva" til venstre i menyen om ønskelig. Frakt fremkommer som egen post når kunden er kommet i "Kassen". Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
 
4. Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 
5. Betaling:

Vi tilbyr ulike betalingsmetoder i vår nettbutikk. Vi bruker Klarna som leverandør av betalingskassen vår. Her kan du velge å betale via faktura, debetkort og kredittkort. I tillegg kan du betale med Vipps. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna og Vipps når siden med kassen er lastet opp, for at disse skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarna og Vipps egne personvernerklæringer.

Ved betaling med debetkort eller kredittkort, reserveres beløpet først og trekkes fra betalingskortet når vi godkjenner bestillingen. Faktura sendes ut når bestillingen er sendt fra oss. 

Har du lagt inn feil e-post er det ditt ansvar å dekke eventuelle gebyrer som oppstår av dette. Har du spørsmål om din faktura, ta kontakt direkte med Klarna på deres hjemmeside eller last ned og bruk Klarnas app. 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Klarna-faktura har ikke fakturagebyr.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter følgende faktura.

6. Levering:

Våre leveringsmetoder

Normal leveringstid er 2-4 virkedager fra pakken sendes fra oss (man-fre). Lørdag, søndag og helligdager regnes ikke som virkedager. Avvik kan forekomme ved forsinkelser under transport. Det er egne leveringstider i forbindelse med salg og høytider. 

Husk å oppgi riktig mobilnummer og e-post, slik at du mottar hentemelding. 
 

Pakke til hentested - PostNord

Vi tilbyr fast fraktpris på kr for pakker som sendes til hentested. Bestillingen sendes som pakke med sporing og leveres til din nærmeste Post i butikk. Du mottar en SMS/e-post når pakken er på vei.
 

Hent i butikk 

Du kan velge å hente bestillingen din hos Hotel 1904 i Ålesund når du velger fraktmetoden "Hent i butikk". 

Adresse: Hotel 1904, Løvenvoldgata 8, 6002 Ålesund. Åpningstider mandag - lørdag 08-18.

Bestillingen din er klar til henting når du har mottatt kvitteringen på kjøpet ditt på mail eller sms. Merk: Ordrebekreftelse er ikke gyldig kvittering for uthenting av bestillinger. Det er du som bestiller som må hente pakken. Gyldig ID og kvitteringen skal fremvises. Når du skal hente bestillingen din i butikk må du ha med deg gyldig ID og fremvise kvittering fra kjøpet ditt. Det er ikke mulig å hente ut bestillinger på vegne av andre. 

Hentefrist: 14 dager.
 
7. Risikoen for varen:
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 
8. Angrerett:

Hos 1904 har du 14 dagers åpent kjøp. Fra tidspunktet du mottar varen har du 14 dager på å returnere produktene om du angrer på kjøpet. For at returen skal være gyldig må produktene sendes tilbake på en forsvarlig måte, med alle merkelapper og emballasje intakt og uten lukt eller merker.

Angrerettskjema printes ut og legges ved - skjema finner du under Angrerett.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav:
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post/brev).

Oppfyllelse:
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: 
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning:
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Reklamasjon 
Dersom et produkt har feil eller mangler, blir den behandlet som en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven med to års reklamasjonsrett. Det er viktig at feil og mangler meldes fra til så fort de oppdages. Send oss en mail på post@1904.no og legg med ordrenummer og bilder av produktet for raskere håndtering hos oss. Vi står for returporto ved eventuelle reklamasjoner og må alltid få produktene tilsendt for å vurdere hver enkelt sak. 

Retting eller omlevering:
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving:
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse:
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgåendevarsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 
12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 
13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 
14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller se www.forbrukerradet.no

 

Oppdatert 3.1.2023